Up- and Downconversion Luminescence in Ho3+,Yb3+-Co-Doped Y2O3 Transparent Ceramics Prepared by Spark Plasma Sintering
Cheol Woo Park, Jun Hyeong In, Jae Hwa Park, Kwang Bo Shim, Jeong Ho Ryu
Korean J. Met. Mater.. 2019;57(9):609-616.   Published online 2019 Aug 21     DOI: https://doi.org/10.3365/KJMM.2019.57.9.609
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Fabrication and Luminescence Properties of Highly Transparent Green-Emitting Ho:Y2O3 Ceramics for Laser Diode Lighting
Yan Liu, Xianpeng Qin, Lin Gan, Guohong Zhou, Song Hu, Zhengjuan Wang, Juan Jiang, Tianjin Zhang, Hetuo Chen
Materials.2024; 17(2): 402.     CrossRef
Transparent Al2O3 fabricated by energy efficient spark plasma sintering
CheolWoo Park, Elisa Torresani, Chris Haines, Darold Martin, Eugene A. Olevsky
Journal of Materials Science.2023; 58(29): 11872.     CrossRef
Fabrication and spectral properties of Yb,Ho:Y2O3 transparent ceramics
Yuxin Pan, Hui Lin, Jian Liu, Xiaodong Xu, Ruijin Hong, Chunxian Tao, Zhaoxia Han, Dawei Zhang
Optical Materials.2021; 112: 110479.     CrossRef
Fabrication of laser grade Yb: Y2O3 transparent ceramics with ZrO2 additive through hot isostatic pressing
Kaijie Ning, Jun Wang, Jie Ma, Zhili Dong, Ling Bing Kong, Dingyuan Tang
Materials Today Communications.2020; 24: 101185.     CrossRef
Influence of electric current on microstructure and electrical property of Al-doped ZnO ceramic consolidated by spark plasma sintering
Shuang Yang, Fei Chen, Qiang Shen, Lianmeng Zhang, Ao Huang, Huazhi Gu
Ceramics International.2020; 46(17): 26539.     CrossRef