Structure and Ion Conductivity Study of Argyrodite (Li5.5PS4.5Cl1.5) according to Cooling Method
Sangwon Park, Jin-Woong Lee
Korean J. Met. Mater.. 2021;59(4):247-255.   Published online 2021 Mar 24     DOI: https://doi.org/10.3365/KJMM.2021.59.4.247
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Synthetic Tailoring of Ionic Conductivity in Multicationic Substituted, High‐Entropy Lithium Argyrodite Solid Electrolytes
Jing Lin, Mareen Schaller, Gennady Cherkashinin, Sylvio Indris, Jianxuan Du, Clemens Ritter, Aleksandr Kondrakov, Jürgen Janek, Torsten Brezesinski, Florian Strauss
Small.2024;[Epub]     CrossRef
Lithium-site substituted argyrodite-type Li6PS5I solid electrolytes with enhanced ionic conduction for all-solid-state batteries
Ling Gao, YuLin Xie, Yan Tong, Miao Xu, JiaLe You, HuiPing Wei, XiangXiang Yu, SiQi Xu, Yi Zhang, Yong Che, Ya Tang, Kota Suzuki, Ryoji Kanno, GuoWei Zhao
Science China Technological Sciences.2023; 66(7): 2059.     CrossRef
Gradient nano-recipes to guide lithium deposition in a tunable reservoir for anode-free batteries
Zhiqiang Li, Xinglong Huang, Long Kong, Ning Qin, Zhenyu Wang, Lihong Yin, Yingzhi Li, Qingmeng Gan, Kemeng Liao, Shuai Gu, Tengfei Zhang, He Huang, Lina Wang, Guangfu Luo, Xing Cheng, Zhouguang Lu
Energy Storage Materials.2022; 45: 40.     CrossRef
Recovery of High-Purity Lithium Compounds from the Dust of the Smelting Reduction Process for Spent Lithium-Ion Batteries
Thanh Tuan Tran, Seong Ho Son, Man Seung Lee
Korean Journal of Metals and Materials.2022; 60(4): 291.     CrossRef