Recent Studies on Bimetallic Pt–M Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Yu-Jin Shim, Won Suk Jung
Korean J. Met. Mater.. 2021;59(10):741-752.   Published online 2021 Sep 6     DOI: https://doi.org/10.3365/KJMM.2021.59.10.741
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Engineering the catalyst layers towards enhanced local oxygen transport of Low-Pt proton exchange membrane fuel cells: Materials, designs, and methods
Shiqing Liu, Shu Yuan, Yuwei Liang, Huiyuan Li, Zhiling Xu, Qian Xu, Jiewei Yin, Shuiyun Shen, Xiaohui Yan, Junliang Zhang
International Journal of Hydrogen Energy.2023; 48(11): 4389.     CrossRef
Review of Electro-catalysts Supported by Metal Oxides for Electrochemical Oxygen Reduction Reaction
Yoo-Jin Jo, Won Suk Jung, Boyoung Lim
Korean Journal of Metals and Materials.2023; 61(4): 231.     CrossRef