Enhancing mechanical properties of Mg-Gd-Y-Zn alloys via microalloying with Ce and La
Zhaobin Zhang, Jonghyun Kim, Hongxin Liao, Ki Buem Kim, Taekjib Choi, Taekyung Lee, Fusheng Pan
Korean J. Met. Mater.. 2022;60(9):654-667.   Published online 2022 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.3365/KJMM.2022.60.9.654
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Nd content on the microstructures and mechanical properties of ZK60 Mg alloy and corresponding strengthening mechanisms
Zhaobin Zhang, Jonghyun Kim, Meng Li, Yu Gao, Yaobo Hu, Bin Jiang, Fusheng Pan
Materials Science and Engineering: A.2024; 901: 146504.     CrossRef
An insight into plastic deformation behavior of bimodal-grained Mg–1Mn–0.5Al–0.5Ca alloy
Peng Peng, Yao Chen, Ruihao Mei, Shuai Long, Cheng Zhang, Qingshan Yang, Qingwei Dai, Jia She
Journal of Materials Science.2024;[Epub]     CrossRef